Bezpieczeństwo IT

Polityka prywatności

Poznaj politykę prywatności na stronie perceptus.pl

Polityka prywatności serwisu www.Perceptus.pl

1. Informacje ogólne 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług perceptus.pl poprzez Serwis. 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest 

Perceptus sp. z o. o. z siedzibą w ul. Nowy Kisielin – Antoniego Wysockiego 10, 66-002 Zielona Góra KRS 0000320099 NIP 929-180-85-78 REGON 080307093

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. 

7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. 

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis perceptus.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLIENTÓW/KONTRAHENTÓW

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Perceptus Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Nowy Kisielin – Antoniego Wysockiego 10 (65-002 Zielona Góra), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000320099, NIP: 929-180-85-78, REGON: 080307093, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł, Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych: Perceptus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Nowy Kisielin – Antoniego Wysockiego 10, 66-002 Zielona Góra, e-mail: perceptus@perceptus.pl, telefon: +48 68 470 07 70, fax: +48 68 414 18 21 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): telefonicznie, dzwoniąc pod nr telefonu: + 48 516 042 207; lub mailowo, wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@perceptus.pl; lub osobiście w biurze Perceptus sp. z o.o. w Zielonej Górze (66-002) przy ul. Nowy Kisielin – Antoniego Wysockiego 10, w godzinach otwarcia biura. 3) Państwa dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane w celu: a) realizacji dokonanego przez Państwa zgłoszenia, w tym w celu przekazania informacji handlowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, b) przygotowania i przedstawienia oferty, a następnie w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, c) prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń umów zawartych z Administratorem (dla celów podatkowych i rachunkowych)– co wiąże się z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,  d) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – co może wiązać się z koniecznością przetwarzania danych osobowych w celu prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO. 5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Organom państwowym i innym podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa,  Kancelaria prawna,Biuro rachunkowe prowadzące  sprawy księgowo-kadrowe, biegły rewident, Banki i inne instytucje finansowe, w przypadku konieczności przeprowadzenia rozliczeń, instytucje za pośrednictwem , których będą dokonywane płatności , Punkty rejestracji,   6) Pani/Pana dane osobowe pozyskane w celu świadczenia usług – będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji usługi (na czas zawarcia umowy) oraz po upływie okresu obowiązywania umowy do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.  W przypadku kiedy umowa nie zostanie zawarta, Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres obowiązywania przedstawionej oferty, a po upływie okresu obowiązywania oferty nie dłużej niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych ze złożoną przez Administratora ofertą.   Dane osobowe przetwarzane dla celów podatkowych i rachunkowych – będą przetwarzane w zakresie i przez okres wymagany przepisami prawa do wypełnienia obowiązku podatkowego i rachunkowego. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody – będą przetwarzane do czasu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.   7) Maja Pan/Pani prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Dysponuje Pan/Pani prawem do cofnięcia udzielonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku danych osobowych pozyskanych przez Administratora na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego   9) Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  Data i podpis …………………  klauzula jako przekazania klientowi/kontrahentowi w formie załącznika do umowy, oferty, załącznika do korespondencji (elektronicznej, tradycyjnej),   

INFORMACJA  O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

PRACOWNIKA LUB PRZEDSTAWICIELA KLIENTA/KONTRAHENTA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Perceptus Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Nowy Kisielin – Antoniego Wysockiego 10 (65-002 Zielona Góra), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000320099, NIP: 929-180-85-78, REGON: 080307093, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł, Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych: Perceptus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Nowy Kisielin – Antoniego Wysockiego 10, 66-002 Zielona Góra, e-mail: perceptus@perceptus.pl, telefon: +48 68 470 07 70, fax: +48 68 414 18 21 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): telefonicznie, dzwoniąc pod nr telefonu: + 48 516 042 207; lub mailowo, wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@perceptus.pl; lub osobiście w biurze Perceptus sp. z o.o. w Zielonej Górze (66-002) przy ul. Nowy Kisielin – Antoniego Wysockiego 10, w godzinach otwarcia biura. 3) Państwa dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane w celu: a) realizacji dokonanego przez Państwa pracodawcę/podmiotu na rzecz, którego Państwo działacie zgłoszenia, w tym w celu przekazania informacji handlowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, b) przygotowania i przedstawienia oferty dla Państwa pracodawcy/podmiotu na rzecz, którego Państwo działacie, a następnie w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, c) prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń umów zawartych pomiędzy Państwa pracodawcą/pomiotem na rzecz, którego Państwo działacie, a Administratorem (dla celów podatkowych i rachunkowych)– co wiąże się z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,  d) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora, w związku zawartymi pomiędzy Państwa pracodawcą/pomiotem na rzecz, którego Państwo działacie, a Administratorem umowami, złożonymi ofertami – co może wiązać się z koniecznością przetwarzania danych osobowych w celu prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO. 5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Organom państwowym i innym podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa,  Kancelaria prawna,Biuro rachunkowe prowadzące  sprawy księgowo-kadrowe, biegły rewident, Banki i inne instytucje finansowe, w przypadku konieczności przeprowadzenia rozliczeń, 6) Pani/Pana dane osobowe  będą przez czas trwania umowy, nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub obowiązków wynikających z obowiązujących przesypów prawa.  W przypadku kiedy umowa nie zostanie zawarta, Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres obowiązywania przedstawionej oferty, a po upływie okresu obowiązywania oferty nie dłużej niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych ze złożoną przez Administratora ofertą.   Dane osobowe przetwarzane dla celów podatkowych i rachunkowych – będą przetwarzane w zakresie i przez okres wymagany przepisami prawa do wypełnienia obowiązku podatkowego i rachunkowego. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody – będą przetwarzane do czasu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.   7) Maja Pan/Pani prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Dysponuje Pan/Pani prawem do cofnięcia udzielonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku danych osobowych pozyskanych przez Administratora na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego   9) Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  Data i podpis …………………  klauzula jako przekazania pracownikowi lub przedstawicielowi   klienta/kontrahenta w formie załącznika do umowy, oferty, załącznika do korespondencji (elektronicznej, tradycyjnej),